Statuten spellen vereniging “THE MEEPLES”

1.Tenaamstelling

 1. De vereniging heet “THE MEEPLES” hierna te noemen “de vereniging”.
 2. De vereniging is opgericht op 21 oktober 2019.
 3. De vereniging is gevestigd in Papendrecht.
 4. De vereniging is geregistreerd bij de kamer van koophandel te Dordrecht.(In Proces)

2.Doel van de vereniging

 1. De vereniging heeft als doel het faciliteren van laagdrempelige  sociale spelactiviteiten.
 2. De vereniging heeft als secundair doel het faciliteren van benefiet en/of promotie gerelateerde wedstrijden en/of toernooien.

3.Financiële identiteit van de vereniging

 1. De vereniging is strikt een non-profit organisatie.
 2. De vereniging werkt kostendekkend.
 3. De vereniging investeert alle eventuele resterende winsten terug in de vereniging of doneert deze naar een gekozen goed doel.
 4. Voor financiële beslissingen dient er altijd door 2 bestuursleden voor akkoord getekend te worden.

4.Verplichtingen van leden

 1. Leden dienen de vastgelegde statuten na te streven.
 2. Leden dienen het huishoudelijk reglement na te streven.
 3. Leden dienen de ideologie van de vereniging na te streven.
 4. Leden dienen te voldoen aan hun contributie.

5.Algemene leden vergaderingen

 1. De vereniging houdt op de eerste spelavond van ieder kwartaal een korte algemene ledenvergadering.
 2. Gedurende de algemene ledenvergadering worden leden geïnformeerd over de status en het doen en laten van de vereniging met volledige transparantie.
 3. Moties worden behandeld/democratisch bepaald tijdens de algemene ledenvergadering.
 4. Moties dienen indien mogelijk uiterlijk 1 week van te voren schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden.

6.Benoeming van Bestuursleden

 1. Een bestuursfunctie heeft direct effect op het dagelijks opereren/organiseren van de vereniging.
 2. Bestuursleden worden geselecteerd vanuit het huidig ledenbestand.
 3. Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van de lengte van hun lidmaatschap.
 4. Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun bereidheid om bestuurslid te worden.
 5. Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun overeenkomsten met de ideologie van de vereniging.
 6. Bestuursleden worden geselecteerd aan de hand van hun kwaliteiten en kunnen.
 7. Bestuursleden kunnen ook aangedragen worden door een ledenmotie bij een algemene ledenvergadering wanneer hij/zij 75% van de aanwezig gerechtigde stemmen ontvangt.

7.Functioneren Bestuursleden

 1. Bestuursleden dienen hun functie regulier en onpartijdig uit te voeren.
 2. Bestuursleden hebben geen financieel eigenbelang of persoonlijke agenda bij het besturen van de vereniging.
 3. Bestuursleden dienen zorg te dragen voor hun functie en verantwoordelijkheden richting de vereniging.
 4. Indien een bestuurslid op chronische wijze verhinderd wordt de hierboven genoemde verantwoordelijkheden na te komen, wordt er van het bestuurslid verwacht dat hij/zij tijdelijk of permanent zijn functie overdraagt aan de overgebleven bestuursleden.

8.Aftreden van Bestuursleden

 1. Bestuurslid treed vrijwillig af en verzorgd samen met het overgebleven bestuur voor een nette selectie van een opvolger met artikel 5. “Benoeming van bestuursleden” als richtlijn.
 2. Een motie van wantrouwen kan ingediend worden gesteund door 75% van de stemgerechtigde leden.
 3. Bestuurslid overtreed de wet of schendt de ideologie, statuten en/of huishoudelijk reglement, hierbij zal het overige bestuur het bestuurslid in kwestie uit zijn/haar functie ontheffen.

9.Ontbinding vereniging

 1. Vereniging heeft te weinig leden om voort te bestaan en kan geen neutraal of positief saldo behouden.
 2. In geval van ontbinding gaan alle baten naar goede doelen, overeengekomen met de overgebleven leden. 

10.Toetreden van leden

 1. De vereniging maakt zich niet schuldig aan welke vorm van discriminatie dan ook, iedereen is welkom ongeacht leeftijd, afkomst, religie, financiële status of voorkeur.

11.Beëindiging  Lidmaatschap

 1. Lidmaatschap kan per jaar of per maand opgezegd worden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 2. Het Bestuur kan besluiten het lidmaatschap van een van de leden te beëindigen wanneer er sprake is van een overtreding van de wet of een schending van de ideologie, huishoudelijk reglement of statuten.

12.Beboeting

 1. Indien er niet verantwoord omgegaan wordt met eigendommen van de vereniging kan een boete opgelegd worden.
 2. Boetes kunnen oplopen tot het nieuw aanschaffen van het materiaal en hier verder bijkomende kosten.

 Bezieling spellenvereniging “THE MEEPLES”

 1.De vereniging

 1. De vereniging is bedoeld als een sociaal laagdrempelig gezelschap dat door middel van saamhorigheid, collectieve inkoop, faciliteren van spelavonden en evenementen een breed draagvlak wil creëren dat makkelijk toegankelijk is voor iedereen die hieraan deel wil nemen.

2.Bestuursleden

 1. Bestuursleden zijn vrijwilligers die objectief handelen en uit het belang van de club en haar leden uitdraagt. 
 2. Bestuursleden zijn in en naast hun functie ook gewoon leden en behouden hun leden stemrecht. 
 3. Het bestuur heeft gezamenlijk 1 stem die enkel als doorslaggevende stem gebruikt mag worden bij een gelijke stemming op een motie.
 4. Persoonlijke agenda’s voeren of het schenden van de ideologie, huishoudelijk reglement of statuten kan leiden tot afzetting. 
 5. Het is voor het bestuur uitermate belangrijk dat ze betrokken blijven bij de leden en de wekelijkse activiteiten.

3.Leden

 1. De vereniging is een sociale aangelegenheid en opereert door middel van wederzijds respect voor elkaar. Het niet honoreren van gedragsregels kan leiden tot waarschuwingen en zelfs tot beëindiging van het lidmaatschap. 
 2. Mochten er zich onenigheden voordoen ga hier dan met elkaar over in gesprek. Mochten leden er alsnog niet uitkomen, vraag dan om bemiddeling van 1 van de bestuursleden of andere leden. 
 3. Er wordt ten allen tijde gestreefd naar een vreedzame en gezellige voortzetting van de activiteiten waarvoor we lid zijn van de vereniging.
 4. Alle leden met een maand of jaar lidmaatschap hebben stemrecht.

4.Algemene ledenvergadering

 1. Tijdens de ALV kan er gestemd worden over onderwerpen of moties die ingediend zijn door leden en/of bestuur.
 2. De ALV proberen we kort te houden en per kwartaal om zo voor leden een transparant beeld te creëren. Om de ALV soepeler te laten verlopen en een beter inzicht te krijgen in wat de leden van de vereniging willen, is het belangrijk om een maand voor de ALV een enquête naar het ledenbestand te sturen en de ALV hierop te baseren en aan de hand daarvan stemmingen of moties op te stellen.